O nas

Blisko potrzeb Klienta

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Indata spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka przejmująca”) z Indata Utilities spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka przejmowana”), Zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, t.j. ze zm., „k.s.h”) w dniu 29 grudnia 2017 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

  1. Plan połączenia,
  2. Załącznik nr 1 - projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej,
  3. Załącznik nr 2 - projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmowanej,
  4. Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 01 maja 2017 r.,
  5. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 maja 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki przejmowanej informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.