Oferta

Czy istnieje w Państwa firmie potrzeba:

 • Uzupełnienia zakresu wykorzystywanych obecnie systemów informatycznych dla celów biznesowych?
 • Usprawnienia zarządzania?
 • Sprostania konkurencji, która już ma ERP?
 • Usprawnienia obsługi klientów?
 • Zwiększenia nadzoru nad finansami?
 • Zmniejszenia zapasów?
 • Skrócenia cyklu dostaw?
 • Zmniejszenia zaangażowania finansowego w środki obrotowe?
 • Wymiany obecnego systemu informatycznego, który zestarzał się i nie spełnia już wymagań?

W zakresie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem Proximus S.A. wdraża rozwiązania wiodących producentów, takich jak: SAP, IFS, Oracle, BPSC i innych.

W zakresie architektury systemów klasy ERP należy wyróżnić zintegrowane ze sobą obszary funkcjonalne wspierające zarządzanie firmą w zakresie:

Finanse, Księgowość, Koszty

Księgowość finansowa realizowana jest w pełnym zakresie, zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości, MSR oraz polskimi przepisami. Uzyskane informacje umożliwiają bieżący wgląd w sytuację finansową firmy. Możliwa jest równoległa rejestracja dokumentów na bieżący i przyszły miesiąc rozrachunkowy oraz obsługa podstawowego okresu sprawozdawczego w roku obrotowym oraz zdefiniowane przez użytkownika okresy dodatkowe. Pozwala na budowę dowolnie wielu wersji planu kont. Umożliwia stworzenie wielu obiektów ewidencji kosztów, jak również wykorzystania wielu sposobów rozliczania kosztów oraz rejestrowanie obrotów w dowolnych walutach. Współpracuje z bankowymi systemami przesyłania danych.

Środki Trwałe

Efektywne zarządzanie składnikami majątku trwa¬łego ma znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Służy do kompleksowej obsługi ewidencyjnej i rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków nisko¬cennych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • prowadzenia kartotek elementów majątku trwałego,
 • ewidencji stanów i obrotów,
 • rozliczania miesięcznej amortyzacji i umorzenia w układzie bilansowym i podatkowym,
 • podziału amortyzacji na wiele stanowisk kosztów i jednostek organizacyjnych,
 • tworzenia planów amortyzacji w dowolnym układzie,
 • dokonywania przeszacowań majątku trwałego,
 • naliczania podatku od nieruchomości,
 • sporządzania okresowych inwentaryzacji,
 • prowadzenia ilościowo - wartościowych analiz stanu majątku.

Gospodarka Materiałowa

Umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń i operacji dokonywanych na materiałach. Dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów i towarów, rejestrując transakcje magazynowe i emisje związanych z nimi dokumentów. Obsługuje dowolną liczbę magazynów, także wirtualnych i prowadzi wyceny według różnych metod. Pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające pozycje z magazynów.

Kadry – Płace

Do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi konieczny jest szybki dostęp do informacji na temat posiadanych kadr, a także możli¬wość analizowania tych danych co pozwala łatwiej podejmować decyzje w zakresie polityki personalnej i dodatkowo kontrolować efekty podjętych działań. Dzięki mechanizmom ochrony i poufności danych może być stosowany w firmach o strukturach rozproszonych.

Naliczanie płac stanowi część zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Zawiera szkieletowy mechanizm wyliczania płac, który na etapie wdrożenia adaptowany jest do potrzeb przedsiębiorstwa. Ze względu na wprowadzane zmiany przepisów zapewniony jest ciągły serwis producenta oprogramowania.
Umożliwia automatyczne generowanie dokumentów zgło¬szeniowych i rozliczeniowe do ZUS (zapisanych w formacie umożliwiającym ich odczytanie przez program Płatnik) oraz tworzy dokumenty rozliczeniowe wymagane przez Urzędy Skarbowe.

Budżetowanie

Budżetowanie i prognozowanie pozwala na tworzenie planów finansowych dla poszczególnych dziedzin organizacji w poszczególnych okresach czasu oraz prognoz do wyboru strategii działania. Budżety mogą posiadać dowolną szczegółowość i być powiązane ze sobą, co umożliwia następnie dokładną kontrolę stanu finansowego przedsiębiorstwa. Prognozy tworzy się wielowariantowo, aby sprawdzić możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Logika hierarchii budżetowania może polegać na budowie budżetów od dołu (od najniższych komórek kontrolowanych finansowo), albo na dekompozycji budżetu całej organizacji (stopniowo do poziomu komórek najniższych hierarchicznie). Możliwe jest stosowanie budżetowania przyrostowego – na bazie wyników historycznych oraz budżetowania o bazie zerowej (ZBB), w którym kolejne poziomy nakładów finansowych są od podstaw obliczane, uzasadniane i zatwierdzane.

Gospodarka Remontowa

Wymagania wobec tego obszaru są odmienne w różnych typach przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach takich jak elektrownie, rafinerie, cukrownie, jest to jeden z podstawowych podsystemów. Obsługuje ewidencję elementów zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, planowanie remontów, zaopatrzenie w części zamienne, zlecanie i rozliczanie prac remontowych i konserwacyjnych. Umożliwia prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń i ich stanu technicznego przez wiele lat. Przekazuje do planowania informacje o dostępności i zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń. Umożliwia zarządzanie personelem, automatyzuje wystawianie zleceń, informuje o obciążeniach poszczególnych osób i rozlicza z wykonywanych zadań. Wspomaga również procedury jakościowe.

Zarządzanie Produkcją (MRP)

(Materials Requirement Planning) umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu BOM (Bill of Materials), informacji o stanach magazynowych, otwartych zleceniach produkcyjnych i zakupowych, stanie zamówień w toku oraz długookresowego planu produkcji MPS (Master Production Scheduling). Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnianiem.

Umożliwia obsługę produkcji zleceniowej, powtarzalnej, a także realizowanej na indywidualne zamówienie klienta. Możliwe jest uzyskanie bilansu planowanych przychodów oraz planowanego zużycia poszczególnych materiałów. Wykrywane są sytuacje, kiedy mogą wystąpić niedobory materiałów. W oparciu o zdefiniowane algorytmy automatycznie wyliczane są koszty wyrobów oraz rozliczane są poszczególne etapy procesu produkcyjnego.

Handel i dystrybucja

Wspomaga realizację efektywnej polityki sprzedażowej. Obejmuje całokształt zagadnień związanych z procesami zaopatrzenia i sprzedaży:

 • zarządzanie logistyką zaopatrzenia i dystrybucji,
 • obsługa procesu sprzedaży od rejestracji zapytania ofertowego po fakturowanie,
 • analiza bieżącej sprzedaży i zapewnienie ciągłości dostaw,
 • składanie zamówień i śledzenie stanu ich realizacji,
 • wersjonowanie planów sprzedaży,
 • zarządzania polityką cenową, rabatową oraz limitami.

B2B – Internetowa Platforma Biznesowa

Współpraca między przedsiębiorstwami B2B (Business To Business) to prowadzenie poprzez Internet bezpośrednio spraw pomiędzy kontrahentami handlowymi. Dzięki temu następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, organizację wirtualną pozwalając na zmniejszenie kosztów, skrócenie cykli dostaw oraz poprawę jakości i terminowości dostaw.

Obejmuje m.in.:

 • przygotowanie ofert,
 • przygotowanie zamówień,
 • potwierdzanie zamówień,
 • płatności,
 • realizację transakcji,
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji,
 • marketing nakierowany na współpracę z innymi przedsiębiorstwami.

EDI – Elektroniczna Wymiana Dokumentów

Elektroniczna wymiana informacji (EDI - Electronic Data Interchange) obejmuje przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencję handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC.